GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) (GDPR)

 

Kossmann Patent AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Kossmann Patent AB via mail (mail(a)kosspat.se), eller via telefon 0728 53 10 01.

Kossmann Patent AB behöver vissa personuppgifter om dig för att vi ska kunna kommunicera med dig, för att tillvara dina intressen och i förekommande fall representera dig inför myndighet, såsom patentverk. Dina personuppgifter kommer att sparas. De personuppgifter som vi behandlar om dig är en eller flera av namn, e-postadress, telefonnummer, adress och personnummer.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med hantering av patentrelaterade ärenden är laglig för att den är nödvändig för fullgörande av vårt uppdrag gentemot dig och/eller din arbetsgivare och för att Kossmann Patent AB har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål:

-       För att kommunicera med dig i ärenden och för att följa korrespondens som sparats digitalt i vårt IT-system.

-       Personnummer registreras eftersom det är viktigt att Kossmann Paten AB ska kunna säkerställa våra kunders identitet.

-       För att genomföra nödvändig jävskontroll.

-       Dina personuppgifter kan i förekommande fall komma att lämnas till berörda myndigheter, företag vi samarbetar med och annan part om det är nödvändigt för att utföra uppdrag åt dig.

-       Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Kossmann Patent AB, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i statistiskt syfte sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter korrigerade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till personuppgiftsansvarig, se ovan. Du har rätt att vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.